Möte om hjärnskador från bomber

Enheten för experimentell traumatologi (XT) har varit värd för en av NATO:s forskningsgrupper (STO/HFM-270) som fokuserar på möjligheterna att simulera risken för hjärnskador vid detonationer som orsakas av olika typer av bomber, som t.ex. de improviserade bomber/minor (IED), vilka har orsakad stora skador i bl.a. Afghanistan och Mali.

En mycket debatterad fråga är; i vilken mån själva luftstötvågen i sig kan ge bestående påverkan på hjärnan och om det sålunda är farligt att vara nära detonationer, som inte ger någon akut uppenbar skada.

NATO har en organisation (STO – Science & Technology) som organiserar forskningssamarbete inom många områden och där HFM står för Human Factors and Medicine). Deltagande länder finansierar själva sitt deltagande. En nytta, sett från svenskt perspektiv, är de kontakter och information om pågående projekt i andra länder, som deltagande i grupperna ger.HFM-270 Wasa

Ett bra sätt att framstå som ödmjuk, i kontakt med försvarsforskare från andra länder, är att förevisa ett svenskt militärt misslyckande – Wasa.

Brittiskt-Svenskt möte om civil och militär traumautbildning

Intresset för omhändertagande vid masskadesituationer, traumavård och utbildning i traumavård har ökat snabbt i Sverige. Det beror på faktorer som ökad förekomst av skottskador inom civil vård, en minskad säkerhet i vår omgivning och att totalförsvaret har nyupptäckts. Försvarsmakten och Socialstyrelsen har gemensamt tvingats inse att förväntningarna på att ”någon annan” tar hand om problemen, om det går riktigt illa, inte har någon grund i verkligheten. Försvarsmakten har inga krigssjukhus, att smälla upp om civil vård krisar, och den civila vården kan inte ta hand om ett förväntat flöde av skadad militär och civila i en krigssituation.

ImpColl

Försvarsmakten har tagit flera initiativ för att förbättra situationen. Ett initiativ är starta ett nätverk för samverkan kring trauma- utbildning och forskning. I Nätverket ingår Försvarsmakten, Centrum för traumaforskning och LIME vid KI, Sahlgrenska akademin i Göteborg, Royal Centre for Defence Medicine i Birmingham, Royal College of Surgeons och Imperial college i London. Ett första möte i London, i slutet av november, organiserades av Centre for Blast Injury Studies vid Imperial college. Detta centrum har kommit till för att stödja den brittiska militära sjukvården med forskning och finansieras The Royal Britsh Legion, som får in pengar via försäljning av de vallmo-blommor av papper som minner om de världskrigen.

Legion

För Sverige är det värdefullt att samarbeta med Storbritannien bl.a. p.g.a. av deras betydligt större erfarenheter av stridsskadade. Arbetet fortsätter bl.a. med diskussioner om hur kunskaper om traumaomhändertagande, i masskadesituationer, kan spridas inom större delar av sjukvårdssystemen.

Trauma seminar

How can a punch knock you out? Hypothesis on the molecular mechanism of trauma-induced unconsciousness.

Monday October 30, 15.00.

Presenteed by: Anders Hånell, The Experimental trauma research unit, KI.

Location: The Sellström seminar room, Retzius building, Scheeles väg 1, level 5 (right from elevator).

Neurotrauma – Frontiers in Neurology

Neurotrauma-sectionen i open access-tidskriften Frontiers in Neurology, där Mårten Risling är Chief editor, och flera andra personer knutna till Centrum för traumaforskning är med i editorial board, har ökat sin impact factor från 3,18 till 3,55. Det är mycket positivt, speciellt mot bakgrund av att tidskriften bara funnits sedan 2010.

Tyvärr avspeglar det också vilken negativ inverkan neurotrauma har på drabbade individer, både inom civila och militära arenor.

frontiers 17-06-19

Länk till Neurotrauma.

Enheten för experimentell traumatologi har en viktig funktion i stödet till flera myndigheter. Betydelsen ökar med ökande terrorhot.

Enheten för experimentell traumatologi (XT) vid KI överfördes från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) till KI 2008 och utgör Försvarsmaktens enhet för vapenskadeforskning. Denna kompetens efterfrågas allt oftare från Polisen och en ökad insikt om vapenskadors betydelse finns hos fler myndigheter.

Det halverade antalet anställda forskare, och förestående generationsskifte, har uppmärksammats som ett problem, senast i Svenska dagbladet, i samband med samhällets reaktioner på terrorist-attentaten i Stockholm.

Artikeln i SvD.

Mårten Risling opponent i Köpenhamn

Mårten var opponent vid Elise Wogensen´s disputation den 23e maj, University of Copenhagen “Exercise as a tool for supporting  cognitive recovery after acquired brain injury: An animal model-based investigation”

Elise Wogensen

Lizan Kawa har disputerat

Lizan 01

Lizan Kawa presenterade 2017-03-10 sin avhandling ” Experimental, mild blast-induced traumatic brain injury : focus on the monoamine and galanin systems.” på Institutionen för neurovetenskap. Hon gjort sitt avhandlingsarbet på Enheten för experimentell traumatologi, med Prof. Mårten Risling som huvudhandledare. Lizan kom först över till KI under sitt grundutbildning vid Imperial College i London och kom senare tillbaka för mer forskning kring hur luftstötvåg (”blast”) från detonationer påverkar hjärnan.

Länk till avhandlingen.

Vilken inverkar som enstaka eller upprepade luftstötvågor kan ha på fr.a. soldater är något som diskuterats mycket de senaste åren, efter krigen i Irak och Afghanistan.

Robert Vink

Opponent var prof. Robert Vink från Adelaide, Australien.

Nytt EDA-project fokuserar på verkan av radiofrekventa signaler

EDA – European Defence Agency – är ett europeiskt samarbetsorgan för försvarsforskning, skapat för att stödja medlemsländernas försvarsförmåga.

Ett nytt projekt – RFBIO – ska arbeta med att ta fram rekommendationer och riktlinjer för exponering för pulsade elektromagnetiska signaler. Projektet startades i september 2016 och leds från Sverige. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras vid Karolinska institutet (Enheten för experimentell traumatologi) och i München.

Under de kommande fem åren ska man inom projektet studera biologiska effekter av elektromagnetiska fält; i synnerhet sådana som ännu inte karaktäriserats tillräckligt. Motivet till projektet är att skydda militär personal som kan utsättas för olika typer av fält.

Ordförande för gruppen är Prof. Mårten Risling

 

Referens till nyheten på EDA:s hemsida.

Centrum för traumaforskning – Samverkan kring traumaforskning vid Karolinska institutet