Brittiskt-Svenskt möte om civil och militär traumautbildning

Intresset för omhändertagande vid masskadesituationer, traumavård och utbildning i traumavård har ökat snabbt i Sverige. Det beror på faktorer som ökad förekomst av skottskador inom civil vård, en minskad säkerhet i vår omgivning och att totalförsvaret har nyupptäckts. Försvarsmakten och Socialstyrelsen har gemensamt tvingats inse att förväntningarna på att ”någon annan” tar hand om problemen, om det går riktigt illa, inte har någon grund i verkligheten. Försvarsmakten har inga krigssjukhus, att smälla upp om civil vård krisar, och den civila vården kan inte ta hand om ett förväntat flöde av skadad militär och civila i en krigssituation.

ImpColl

Försvarsmakten har tagit flera initiativ för att förbättra situationen. Ett initiativ är starta ett nätverk för samverkan kring trauma- utbildning och forskning. I Nätverket ingår Försvarsmakten, Centrum för traumaforskning och LIME vid KI, Sahlgrenska akademin i Göteborg, Royal Centre for Defence Medicine i Birmingham, Royal College of Surgeons och Imperial college i London. Ett första möte i London, i slutet av november, organiserades av Centre for Blast Injury Studies vid Imperial college. Detta centrum har kommit till för att stödja den brittiska militära sjukvården med forskning och finansieras The Royal Britsh Legion, som får in pengar via försäljning av de vallmo-blommor av papper som minner om de världskrigen.

Legion

För Sverige är det värdefullt att samarbeta med Storbritannien bl.a. p.g.a. av deras betydligt större erfarenheter av stridsskadade. Arbetet fortsätter bl.a. med diskussioner om hur kunskaper om traumaomhändertagande, i masskadesituationer, kan spridas inom större delar av sjukvårdssystemen.